Poskytujeme doprovázení rodin formou edukace, poradenství a mediace, se specializací na zvládání rozvodové a porozvodové situace v rodině (dětmi i dospělými).

Tuto službu poskytujeme na základě pověření k výkonu sociálně právní ochrany od roku 2017, kdy jsme plynule navázali na služby zakladatelky spolku Mgr. Mileny Mikulkové, která činnost v rámci pověření k výkonu SPOD vykonávala od roku 2008 jako fyzická osoba. Pověření je vydáno s územní působností na pracovištích Veselí nad Moravou a Jeseník.

Spolupracujeme s oddělením sociálně právní ochrany dětí (sociálním odborem městských úřadů, magistrátu), kteří tuto službu svým klientům mohou nabídnout a zprostředkovat, dále se školami a poskytovateli sociálních služeb (zejména v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi).

Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD)

Vyplývá ze zákona 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších právních předpisů.

SPOD se rozumí zejména:

 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

SPOD ze zaměřuje zejména na děti:

 • jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti
 • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o dítě mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití
 • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte
 • které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami

Rozsah pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí

 • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • pořádání (v rámci poradenské činnosti) přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou
 • činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku
 • zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti

Doprovázení rodin v (po)rozvodové situaci

Zakladatelka a předsedkyně spolku Mgr. Milena Mikulková se doprovázení rodin v (po)rozvodové situaci věnuje již od roku 2005. Porozumění potřebám děti v této životní situaci společně s výtvarnicí zpracovaly do letáku a plakátu s názvem Rodiče, nerozvádějte se s námi!. Výroky dětí by měly být pro rodiče motivací při řešení rozchodu partnerů nebo rozvodu manželství. Odborná pomoc a využití mediace rodiči může významně zmírnit trápení dětí. Tyto materiály jsou volně ke stažení jak pro rodiče, tak pro organizace a instituce.

Doprovázení rodin v (po)rozvodové situaci je nosným tématem projektu Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát, který je určen rodinám v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji.

Angažujeme se a podporujeme zavádění interdisciplinární spolupráce (www.cochem.cz) ve spolupráci s Okresním soudem v Hodoníně a Okresním soudem v Jeseníku společně s dalšími zapojenými subjekty. Cílem je posílení a podpora rodičů při výkonu jejich rodičovské odpovědnosti v zájmu svých dětí.

Okruhy řešených problémů

 • výchovné problémy dětí v rodině a ve škole (záškoláctví, šikanování, zahálčivý život mladistvých, experimentování s návykovými látkami, sebepoškozování)
 • rozvodová, porozvodová situace v rodině (mediace, úprava styku dítěte s rodičem, porozvodová komunikace rodičů ohledně výchovy dětí, asistovaný styk)
 • poskytování vzdělávání a poradenství rodičům s dětmi v pěstounské péči, podpora kontaktu dítěte v pěstounské péči s biologickou rodinou
 • vedení rodičů k posílení rodičovských kompetencí při výchově dítěte s problémovým chováním
 • výchovné poradenství a prevence nežádoucích jevů pro rodiče
 • prevence a řešení rizikového chování a realizace v rámci preventivních programů realizovaných ve školách
 • podpora rodičů při péči o děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb (dlouhodobý program Dítě v dobrých rukou)

Cíle činnosti

 • optimalizace vztahů a komunikace v rodině s dětmi v rozvodové a porozvodové situaci
 • optimalizace výchovného působení rodičů dětí s výchovnými problémy
 • podpora zdravého sociálního vývoje dětí a minimalizace, příp. eliminace výchovných potíží
 • vytváření a podpora vztahu důvěry v pomáhající organizace a motivace k aktivnímu přístupu k řešení tíživých sociálních situací
 • síťování služeb zaměřených na péči o dítě
 • podpora zdravých vrstevnických vztahů a bezpečného prostředí ve školách s cílem prevence rizikového chování (záškoláctví, šikana, závislosti)

Obraťte se na nás