Projekty, které právě realizujeme

Anotace projektu

Projekt se zaměřuje na péči o děti v evidenci OSPOD, které aktuálně zažívají či v minulosti zažily rozvod/rozchod rodičů, a dále na podporu rodin, jejichž děti v evidenci OSPOD byly dle § 6 vyhodnoceny jako ohrožené. S jednotlivými OSPOD v rámci Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského kraje máme dohodu o podpoře těchto dětí a jejich rodičů. Aktivity projektu jsou cíleny na podporu specifických rodičovských kompetencí nezbytných pro zvládání zátěžových a mimořádných situací, a následnou podporu stability jednotlivých rodin.

Cíle a aktivity projektu

Smyslem projektu je doprovázet děti především v jejich orientaci, akceptaci a adaptaci na novou životní situaci, tj. rozdělení rodiny a ztrátu vědomí její celistvosti. Děti jsou zejména zatěžovány nezpracovaným rozchodem rodičů, jejich požadavky, nároky, a v horším případě také manipulací či emocionálním násilím. Pokud chceme pracovat s dítětem a ovlivnit tak jeho rodinné zázemí, je nezbytné pracovat s rodinou jako celkem. Proto je většina aktivit zaměřena na všechny členy rodiny a rodinu jako systém vztahů, protože ti vytvářejí pohodu či nepohodu, vhodné či nevhodné prostředí pro vývoj mladého člověka a zajišťují tzv. emoční bezpečí dítěte v naplňování jeho práva kontaktu s oběma rodiči. Kladen je důraz na roli dítěte, podporu jeho práv a na hledání pro něj nejvhodnějšího řešení. Prostřednictvím zkušených odborníků je zdůrazňován zájem dítěte, jeho aktivní participace, snížení negativních dopadů a nastavení procesu narovnání a posílení vztahu rodič/dítě. 

Jedná se o komplexní program pro rodiny s dětmi prožívající rozchod/rozvod rodičů, jehož smyslem je vést rodiče k smírčímu jednání ve prospěch dítěte. Postup je definován potřebami jednotlivých podpořených rodin, kdy je rodinám poskytována odborná pomoc prostřednictvím práce sociálního pracovníka, poradce, mediátora, psychologa a terapeuta. Mimo to lze v rámci projektu poskytnout odbornou péči dětem v evidenci OSPOD a jejich rodičům/zákonným zástupcům v oblasti výchovného poradenství. Komplexnost služeb doplňuje realizace multidisciplinárních týmů, které se zaměřují na efektivní řešení multifaktoriálních problémů zapojených rodin. Zásadním přínosem projektu pro cílovou skupinu je možnost individuálního nastavení odborné podpory pro každou rodinu dle jejich vlastních potřeb.

Součástí projektu je také osvětová kampaň s mottem “Minimum pro sdílené rodičovství”, zaměřená na podporu v oblasti hledání porozvodové/rozchodové spolupráce rodičů v péči o děti, její nastavení a následné řešení.

Máte-li zájem o zapojení v projektu Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrátkontaktujte nás prosím.

Aktivity projektu Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina a dále z rozpočtu Jihomoravského kraje a města Břeclav.

Za finanční podpory Jihomoravského kraje
breclav

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na výchovu k partnerství, vztahovou údržbu v průběhu partnerství či v době založení rodiny, a sociálních dovedností, které se promítají do kvality života jedince, páru i mezigeneračních vztahů. Zabývá se také výchovnými problémy a rizikovým chováním dětí a dospívajících, které se ve společnosti vyskytují čím dál častěji.

Cíle a aktivity projektu

Smyslem projektu je podpora komplexních služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Služby mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti a jejich výchově, při slaďování práce a rodiny a napomáhat při předcházení rizikových situací v rodině (příp. tyto situace pomoci řešit). Díky osvětě se odbornou pomoc mnohdy vyhledávají lidé dřív, než jim ji doporučí nebo nařídí instituce. Vnímají signály nepohody u sebe, partnera i dětí. A to je nejčastějším motivem tuto situaci včas řešit, aby neeskalovala do obtížně řešitelných problémů. V poslední době přichází klienti s problémy v osobnostní rovině, kdy jsou si vědomi, že potřebují změnu ve svých vztahových dovednostech, potřebují porozumět svým nefunkčním vzorcům chování, mají potřebu ochránit své děti před negativními dopady konfliktů v rodině, manipulaci ze strany vrstevníků či sociálních sítí aj.

Projekt je koncipován komplexně a má „třívrstvou“ podobu. První vrstva je preventivní a obvykle přispívá k identifikaci, a řešení potencionálního ohrožení stability jedince či rodiny.  Druhá vrstva pomoci je krizová, kdy dochází jedinec s rozvinutým problémem, vyčerpal vlastní možnosti řešení o potřebuje doprovázení v řešení své situace. Třetí úroveň pojmenováváme jako havarijní, a to se týká zejména situací, kdy dojde k rozpadu stávají struktury vztahů, očekávání a jistot a klient potřebuje nejdříve krizovou intervenci, a posléze zpracování nové životní situace s odbornou pomocí profesionála.

Součástí projektu je také osvětová kampaň s mottem “Dovednosti pro (spokojený) život”, zaměřená na podporu rodin respektive rodičů při rozvodu/rozchodu.

Máte-li zájem o zapojení v projektu Včas a akorátkontaktujte nás prosím.

Aktivity projektu Včas a akorát jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina a dále z rozpočtu Jihomoravského kraje a města Hodonín.

Za finanční podpory Jihomoravského kraje

Činnost ESPEDIENTE, z.s. v roce 2024 je dále podpořena z rozpočtu Olomouckého kraje a měst/obcí Blatnice pod sv. Antonínkem, Jeseník, Kyjov, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Velká nad Veličkou a Veselí nad Moravou.

blatnice-pod-sv-antoninkem
Blatnice pod sv. Antonínkem
uherske-hradiste-logo
uhersky-ostroh-logo
velka-nad-velickou-logo
Velká nad Veličkou

Projekty, které jsme úspěšně ukončili

Anotace projektu

Termín doplněná rodina zavedl jako alternativu pojmu nevlastní rodiny do psychologie jeden z našich nejvýznamnějších psychologů, profesor Matějček. Za doplněnou rodinu považoval prof. Matějček takové rodinné společenství, „v němž jeden z manželského páru je vlastním biologickým rodičem dítěte, kdežto ten druhý je dítěti biologicky cizí (nerodič) a tedy „nevlastní“.“ (Matějček, 1994). Doplněná rodina přitom není v dnešní době ničím výjimečným, vzhledem k vysoké rozvodovosti, která se u nás stále vyskytuje. Je přitom celkem přirozené, že si dospělí lidé, kteří jsou již zároveň v roli rodičů, nacházejí nové partnery, a doplněná rodina je tak zcela přirozeným krokem nově vzniklého partnerství. V případě, že jsou rodiči již oba partneři, je rodina doplněná o nevlastního rodiče, ale i o nevlastní sourozence. To s sebou nese řadu nových situací a dovedností a je v zájmu všech najít a upevnit systém fungování, vymezení rolí a kompetencí, které přispějí k prospěchu všem zúčastněným.

Cíle projektu

V rámci projektu poskytujeme edukaci, odborné poradenství, mediaci a asistovaný kontakt. 

Odborné poradenství obvykle iniciuje jeden člen doplněné rodiny, který si přeje situaci řešit a potřebuje poradit. Na základě jeho potřeb a rodinné situace přizýváme do podpory další členy rodiny, kteří jsou ochotni situaci řešit a vlastním přístupem ji optimalizovat. Naší snahou je vytvořit bezpečný prostor pro rodinu, edukovat její jednotlivé členy, popř. je krátkodobě podpořit psychologickou pomocí a v rodině otevřít komunikaci, sdělit si vzájemná očekávání, potřeby a zvýšit tak důvěru a schopnost otevřeně o situaci, potřebách a možných řešeních v zájmu dětí mluvit, hledat a naplňovat.

Pro doplněné rodiny je k dispozici příprava a realizace asistovaných setkávání, kontaktu (dále jen AK). Cílem této aktivity je zajištění práva dítěte, fyzického, psychického i emočního bezpečí pro všechny zúčastněné. V případě doplněných rodin lze podpořit setkání rodičů a jejich partnerů v nastavení fungování tzv. rozšířeného rodičovského týmu, zejména jedná-li se o praktikování střídavé péče, podílu na výchově dítěte dalšími osobami /partnery rodičů či prarodiči.

Součástí projektu je rovněž osvětová kampaň „50 odstínů role nerodiče“. Hlavním tématem budou nejčastější výzvy v doplněných rodinách aneb jak doplněnou rodinu zvládnout s ohledem na potřeby všech jejich členů.

Výstupy projektu:

Ke stažení:

Máte-li zájem o zapojení v projektu Doplněné rodiny aneb rozšířený rodičovský tým, kontaktujte nás.

Aktivity projektu Doplněné rodiny aneb rozšířený rodičovský tým jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Anotace projektu

Projekt se zaměřuje na odbornou péči o děti v evidenci OSPOD (kdy je OSPOD obvykle ustanoven kolizním opatrovníkem, případně děti vedené pod §6) a jejich rodiče. Jedná se v největší míře o děti, kdy dochází k rozvodu či rozchodu jejich rodičů. Záměrem komplexní práce s rodinami je poskytnutí včasné péče rodičům formou edukace, krizové intervence, poradenství, mediace či krátkodobé terapeutické podpory. Cílem je spolupráce s rodiči při zajištění optimální porozvodové/porozchodové péče o děti a plnění jejich společné rodičovské odpovědnosti vůči dětem.

Dle ČSÚ skončilo v roce 2021 rozvodem více jak 21 tis. manželství. V 60 % z nich žily nezletilé děti, které se s následky rozvodu musejí vypořádat. Žel, toto není konečné číslo. Nezahrnuje děti, jejichž rodiče žili v nesezdaném soužití. Odhaduje se, že se jedná o dalších 150 0000–200 000 nezletilých dětí.

Cíle a aktivity projektu

Cílem projektu je realizovat již vytvořený komplexní program pro rodiny s dětmi prožívající rozchod/rozvod rodičů a prostřednictvím kampaně vést rodiče k edukaci v řešení (po)rozvodové situace, k mediaci, resp. smírčímu jednání ve prospěch dítěte v rozvodové situaci.

Komplexní program je určen pro přibližně 70 rodin především z Jihomoravského, Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje, kterým prostřednictvím aktivit bude nabídnuta pomoc při řešení obtížných životních situací spojených s rozvodem, nastavením nových rolí v rodině, změnám v zajištění péče o dítě a zejména stabilizaci v nové situaci dítěte a rodiny.

Postup je definován potřebami jednotlivých podpořených rodin, kdy je rodinám poskytována odborná pomoc prostřednictvím práce sociálního pracovníka, poradce, mediátora, psychologa a terapeuta. Do programu jsou obvykle zařazeny děti a jejich rodiče na základě přípisu soudu (v opatrovnickém řízení) nebo OSPOD (orgánu sociálně právní ochrany dětí). Osobní setkání lze doplnit edukací rodičů prostřednictvím e-learningu, který reaguje na specifické podmínky dostupnosti (místní, časové, organizační) a je dostupný po přihlášení kdykoliv a odkudkoliv. Obsahuje stěžejní témata, která nová situace v rodině představuje.

Mimo to lze v rámci tohoto projektu poskytnout odbornou péči dětem v evidenci OSPOD a jejich rodičům/zákonným zástupcům v oblasti výchovného poradenství. Komplexnost služeb doplňuje realizace multidisciplinárních týmů, které se zaměřují na efektivní řešení multifaktoriálních problémů zapojených rodin. Zásadním přínosem projektu pro cílovou skupinu je možnost individuálního nastavení odborné podpory pro každou rodinu dle jejich vlastních potřeb.

Máte-li zájem o zapojení v projektu Jistota v nejistotě, kontaktujte nás.

Projekt Jistota v nejistotě 2023 je finančně podpořen z dotačního programu MPSV Rodina a dále z rozpočtů Jihomoravského kraje a měst Břeclav a Veselí nad Moravou.

breclav

Činnost ESPEDIENTE, z.s. v roce 2023 je dále finančně podpořena z rozpočtu Olomouckého kraje a z rozpočtů měst/obcí Blatnice pod sv. Antonínkem, Hroznová Lhota, Jeseník, Mikulovice, Velká nad Veličkou, Uherský Ostroh a Zlín.

zlin-logo
uhersky-ostroh-logo
blatnice-pod-sv-antoninkem
Blatnice pod sv. Antonínkem
hroznova-lhota-logo
Hroznová Lhota
mikulovice-logo
Mikulovice
velka-nad-velickou-logo
Velká nad Veličkou

Anotace projektu

Projekt se zaměřuje na odbornou péči o děti v evidenci OSPOD (kdy je OSPOD obvykle ustanoven kolizním opatrovníkem, případně děti vedené pod §6) a jejich rodiče. Jedná se v největší míře o děti, kdy dochází k rozvodu či rozchodu jejich rodičů. Záměrem komplexní práce s rodinami je poskytnutí včasné péče rodičům formou edukace, krizové intervence, poradenství, mediace či krátkodobé terapeutické podpory. Cílem je spolupráce s rodiči při zajištění optimální porozvodové/porozchodové péče o děti a plnění jejich společné rodičovské odpovědnosti vůči dětem. 

V České republice má za sebou zkušenost rozvodu manželství rodičů dle statistik Českého statistického úřadu od roku 2000 do pololetí roku 2016 okolo 200 000 dětí. Žel, toto není konečné číslo. Nezahrnuje děti, jejichž rodiče žili v nesezdaném soužití. Odhaduje se, že se jedná o dalších 150 0000–200 000 nezletilých dětí.

Cíle a aktivity projektu

Cílem projektu je realizovat již vytvořený komplexní program pro rodiny s dětmi prožívající rozchod/rozvod rodičů a prostřednictvím kampaně vést rodiče k edukaci v řešení (po)rozvodové situace, k mediaci, resp. smírčímu jednání ve prospěch dítěte v rozvodové situaci.

Komplexní program je určen pro přibližně 80 rodin především z Jihomoravského, Zlínského a Olomouckého kraje, kterým prostřednictvím aktivit bude nabídnuta pomoc při řešení obtížných životních situací spojených s rozvodem, nastavením nových rolí v rodině, změnám v zajištění péče o dítě a zejména stabilizaci v nové situaci dítěte a rodiny. 

Postup je definován potřebami jednotlivých podpořených rodin, kdy lze rodině věnovat až 20 hodin odborné pomoci prostřednictvím práce sociálního pracovníka, poradce, mediátora, psychologa a terapeuta. Do programu jsou obvykle zařazeny děti a jejich rodiče na základě přípisu soudu (v opatrovnickém řízení) nebo OSPOD (orgánu sociálně právní ochrany dětí).  Osobní setkání lze doplnit edukací rodičů prostřednictvím e-learningu, který reaguje na specifické podmínky dostupnosti (místní, časové, organizační) a je dostupný po přihlášení kdykoliv a odkudkoliv. Obsahuje stěžejní témata, která nová situace v rodině představuje.

Mimo to lze v rámci tohoto projektu poskytnout odbornou péči dětem v evidenci OSPOD a jejich rodičům/zákonným zástupcům v oblasti výchovného poradenství.

Komplexnost služeb doplňuje realizace multidisciplinárních týmů, které se zaměřují na efektivní řešení multifaktoriálních problémů zapojených rodin. 

Specifická pozornost je věnována podpoře rodin z obcí jižní Moravy zasažených tornádem. 

Zásadním přínosem projektu pro cílovou skupinu je možnost individuálního nastavení odborné podpory pro každou rodinu dle jejich vlastních potřeb.

Výstupy projektu

Ke stažení:

Máte-li zájem o zapojení v projektu Jistota v nejistotě, kontaktujte nás.

Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Projekt Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát podpořil Olomoucký kraj a Jihomoravský kraj.

Projekt Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát byl finančně podpořen městy Břeclav, Kyjov, Jeseník, Uherský Brod a Veselí nad Moravou.

breclav

Anotace projektu

Projekt se zaměřuje na preventivní péči o děti, které aktuálně zažívají nebo v minulosti zažily rozvod/rozchod rodičů. V České republice má za sebou zkušenost rozvodu manželství rodičů dle statistik Českého statistického úřadu od roku 2000 do pololetí roku 2016 okolo 200 000 dětí. Žel, toto není konečné číslo. Nezahrnuje děti, jejichž rodiče žili v nesezdaném soužití. Odhaduje se, že se jedná o dalších 150 0000–200 000 nezletilých dětí.
Záměrem komplexní práce s rodinami je předcházení případným problémům, které se často dostaví jako důsledek nezpracované rozvodové v rodině. Postup je definován potřebami jednotlivých podpořených rodin. Aktivity zahrnují jak práci s dětmi, tak s rodiči, případně, s dalšími zainteresovanými subjekty (škola, OSPOD, aj.).

Cíle a aktivity projektu

Cílem projektu je realizovat již vytvořený komplexní program pro rodiny s dětmi prožívající rozchod/rozvod rodičů a prostřednictvím kampaně vést rodiče k edukaci řešení porozvodové situace, k mediaci, resp. smírčímu jednání ve prospěch dítěte v rozvodové situaci.
Komplexní program je určen pro přibližně 80 rodin především z Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje, kterým prostřednictvím aktivit bude nabídnuta pomoc při řešení obtížných životních situací spojených s rozvodem, nastavením nových rolí v rodině, změnám v nastavení péče o dítě, znovunalezení vlastních hodnot a vlastní stabilizaci. To vše bude uskutečněno prostřednictvím poradenství, mediace, přípravou k asistovanému kontaktu, edukace a provázení rodin krizí včetně terapeutické činnosti s rodiči i dětmi a zajišťování slyšení potřeb a přání dítěte. Dále žadatel doplňuje program o realizaci multidisciplinárních týmů, které dokážou efektivně řešit multifaktoriální problémy zapojených rodin. Zásadním přínosem projektu pro cílovou skupinu je možnost individuálního nastavení aktivit pro každou rodinu dle jejich vlastních potřeb.

Infografika projektu ke stažení

Leták projektu ke stažení

Máte-li zájem o zapojení v projektu Jistota v nejistotě, kontaktujte nás.

Aktivity projektu Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.
Projekt Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát podpořil Olomoucký kraj.
Projekt Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát byl finančně podpořen městem Uherský Brod
Projekt Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát byl finančně podpořen městy Hodonín, Kyjov, Jeseník.
Činnost organizace je finančně podporována městem Kyjovem.
Děkujeme i dalším firemním, soukromým dárcům a podporovatelům.

Anotace projektu

Projekt se zaměřuje na preventivní péči o děti, které aktuálně zažívají nebo v minulosti zažily rozvod/rozchod rodičů. V České republice má za sebou zkušenost rozvodu manželství rodičů dle statistik Českého statistického úřadu od roku 2000 do pololetí roku 2016 okolo 200 000 dětí. Žel, toto není konečné číslo. Nezahrnuje děti, jejichž rodiče žili v nesezdaném soužití. Odhaduje se, že se jedná o dalších 150 0000–200 000 nezletilých dětí.
Záměrem komplexní práce s rodinami je předcházení případným problémům, které se často dostaví jako důsledek nezpracované rozvodové v rodině. Postup je definován potřebami jednotlivých podpořených rodin. Aktivity zahrnují jak práci s dětmi, tak s rodiči, případně, s dalšími zainteresovanými subjekty (škola, OSPOD, aj.).

Cíle a aktivity projektu

Cílem projektu je realizovat již vytvořený komplexní program pro rodiny s dětmi prožívající rozchod/rozvod rodičů a prostřednictvím kampaně vést rodiče k edukaci řešení porozvodové situace, k mediaci, resp. smírčímu jednání ve prospěch dítěte v rozvodové situaci.

Komplexní program je určen pro přibližně 45 rodin, kterým prostřednictvím aktivit bude nabídnuta pomoc při řešení obtížných životních situací spojených s rozvodem, nastavením nových rolí v rodině, změnám v nastavení péče o dítě, znovunalezení vlastních hodnot a vlastní stabilizaci. To vše bude uskutečněno prostřednictvím poradenství, mediace, přípravou k asistovanému kontaktu, edukace a provázení rodin krizí včetně terapeutické činnosti s rodiči i dětmi. Nově v roce 2020 budeme zajišťovat slyšení potřeb a přání dítěte. Dále žadatel doplňuje program o realizaci multidisciplinárních týmů, které dokáží efektivně řešit multifaktoriální problémy zapojených rodin. Zásadním přínosem projektu pro CS je možnost individuálního nastavení aktivit pro každou rodinu dle jejich vlastních potřeb.

Infografika projektu ke stažení

Leták projektu ke stažení

Máte-li zájem o zapojení v projektu Jistota v nejistotě, kontaktujte nás.

Aktivity projektu Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.
Projekt Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát podpořil Olomoucký kraj.
Projekt Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát byl finančně podpořen městem Uherský Brod
Projekt Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát byl finančně podpořen městy Hodonín, Kyjov, Jeseník.
Činnost organizace je finančně podporována městem Kyjovem.
Děkujeme i dalším firemním, soukromým dárcům a podporovatelům.

Anotace projektu

Projekt se zaměřuje na preventivní péči o děti, které aktuálně zažívají nebo v minulosti zažily rozvod/rozchod rodičů. V České republice má za sebou zkušenost rozvodu manželství rodičů dle statistik Českého statistického úřadu od roku 2000 do pololetí roku 2016 okolo 200 000 dětí. Žel, toto není konečné číslo. Nezahrnuje děti, jejichž rodiče žili v nesezdaném soužití. Odhaduje se, že se jedná o dalších 150 0000 – 200 000 nezletilých dětí.

Záměrem komplexní práce s rodinami je předcházení případným problémům, které se často dostaví jako důsledek nezpracované rozvodové v rodině. Postup je definován potřebami jednotlivých podpořených rodin. Aktivity zahrnují jak práci s dětmi, tak s rodiči, případně, s dalšími zainteresovanými subjekty (škola, OSPOD, aj.).

Cíle a aktivity projektu

Cílem projektu je realizovat již vytvořený komplexní program pro rodiny s dětmi prožívající rozchod/rozvod rodičů a prostřednictvím kampaně vést rodiče k edukaci řešení porozvodové situace, k mediaci, resp. smírčímu jednání ve prospěch dítěte v rozvodové situaci. To vše realizované v roce 2018.

Komplexní program je určen pro přibližně 35 rodin, kterým prostřednictvím aktivit bude nabídnuta pomoc při řešení obtížných životních situací spojených s rozvodem, nastavením nových rolí v rodině, změnám v nastavení péče o dítě, znovunalezení vlastních hodnot a vlastní stabilizaci. To vše bude uskutečněno prostřednictvím poradenství, mediace, asistovaného kontaktu, edukace a provázení rodin krizí včetně individuální či skupinové práce s dětmi. Dále žadatel doplňuje program o realizaci multidisciplinárních týmů, které dokáží efektivně řešit multifaktoriální problémy zapojených rodin. Zásadním přínosem projektu pro CS je možnost individuálního nastavení aktivit pro každou rodinu dle jejich vlastních potřeb.

Cílem kampaně je podpořit rozvádějící se/rozcházející se rodiče k mediaci (dohodě, smírčímu jednání), k mimosoudním dohodám a převzetí zodpovědnosti za porozvodové uspořádání rodiny. To vše s důrazem na zachování práv a potřeb dítěte.

Z prostředků Olomouckého kraje bude Espediente z.s. realizovat besedy pro rodiče a děti, klienty lázní Jeseník. Tato aktivita probíhala již v roce 2017 a shledala se s velkým zájmem ze strany klientů lázní a současně lázně samotné vyjádřili podporu této činnosti. Jedná se o dvouhodinové besedy a autorská čtení včetně diskuze s účastníky.

Oblíbená témata besed jsou Jak mluvit, aby děti poslouchaly, Škola? V pohodě!, Jak nenaštvat svého puberťáka, Humor a lehkost ve výchově apod. Jedná se o témata zaměřená na rodičovské kompetence. Dále proběhnou tři autorská čtení. Metodička projektu (Mgr. Milena Mikulková) je autorkou knih, Hlavu vzhůru rodiče!, Hlavu vzhůru chlap(c)i.

Leták projektu ke stažení: 20182019

Máte-li zájem o zapojení v projektu Jistota v nejistotě, kontaktujte nás.

Projekt Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát byl finančně podpořen městem Uherský Brod.

Anotace projektu

Projekt se zaměřuje na preventivní péči o děti, které aktuálně zažívají nebo v minulosti zažily rozvod/rozchod rodičů. V České republice má za sebou zkušenost rozvodu manželství rodičů dle statistik Českého statistického úřadu od roku 2000 do pololetí roku 2016 okolo 200 000 dětí. Žel, toto není konečné číslo. Nezahrnuje děti, jejichž rodiče žili v nesezdaném soužití. Odhaduje se, že se jedná o dalších 150 0000 – 200 000 nezletilých dětí.

Záměrem komplexní práce s rodinami je předcházení případným problémům, které se často dostaví jako důsledek nezpracované rozvodové v rodině. Postup je definován potřebami jednotlivých podpořených rodin. Aktivity zahrnují jak práci s dětmi, tak s rodiči, případně, s dalšími zainteresovanými subjekty (škola, OSPOD, aj.).

Cíle a aktivity projektu

Cílem projektu je VČAS A PREVENTIVNĚ doprovázet děti i jejich rodiče v nové rodinné (po)rozvodové situaci, zvládání zátěžových situací a adaptaci na nové životní uspořádání.

Leták projektu ke stažení

Máte-li zájem o zapojení v projektu Jistota v nejistotě, kontaktujte nás.

Děkujeme Nadaci Jistota za podporu projektu Jistota v nejistotě aneb Ztráty beze ztrát.

reg.č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011461

Doba realizace: 1. 1. 2020–30. 6. 2022

Cílem projektu je vytvořit a pilotně ověřit metodu sociálně pedagogické práce s rodinou v oblasti školství se zaměřením na včasnou detekci ohrožených dětí. Bude vytvořen a pilotně ověřován on-line diagnostický nástroj k identifikaci faktorů školní neúspěšnosti dětí, zejména v souvislosti s jejich osobnostními rysy, zapojením ve vrstevnické skupině, podmínkami výchovně – vzdělávacího procesu a rodinným prostředím.

Spolupracujícím rodinám a dětem bude na základě výsledků šetření bude bezplatně poskytnuta odborná péče formou edukace a multidisciplinární spolupráce. Pedagogům bude zajištěno vzdělávání v problematice včasné detekce rizikových protektivních faktorů ve vývoji dítěte a vrstevnické skupiny. 

Pro ověření přínosu vytvořeného diagnostického nástroje bude probíhat formativní evaluace. Výstupem projektu je Metodika práce s diagnostickým nástrojem, jejíž přílohou je komunikační strategie a strategie procesu přechodové fáze a Závěrečná evaluační zpráva.

Ke stažení

Infografika projektu

infografika_espediente_dite_ve_skole_2020_logo_esf

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Na pracovišti Espediente z.s. jsou v roce 2020 realizovány tři projekty POVEZ II.

Jeden je zaměřený na základy personalistiky a na schopnost organizace si zajistit personální služby z vlastních zdrojů.

Druhý projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců v oblasti propagace, využívání sociálních sítí a zvýšení kompetencí při administraci a marketingu.

Třetí projekt je zaměřený na rozvoj jazykových znalostí a dovedností v anglickém jazyce.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015160

Doba realizace: 1. 5. 2020–30. 6. 2022

Projekt se zaměřuje na rozšíření odborných kompetencí pracovníků a na mapování a standardizaci procesů a metod práce s rodinou v rozvodové/rozchodové situaci poskytovaných pracovníky organizace ESPEDIENTE, z.s. Významnou aktivitou je tvorba indexu efektivity sociální práce, jejímž cílem je měření vynaložených prostředků (personálních, organizačních, procesních a metod práce) v kontextu sociální práce s klientem. Projektem dojde ke zvýšení kvality sociální práce poskytované sociálními pracovníky a současně k zajištění modelu efektivní míry podpory klienta. 

Metodika bude průběžně pilotována a evaluována. Výsledky evaluace budou popsány v evaluační zprávě. Sérií školení a pravidelné metodické podpory budou podpořeni 2 sociální pracovníci.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Anotace projektu

Projekt se zaměřuje na podporu sociálních dovedností, které se promítají do kvality života jedince, páru i mezigeneračních vztahů. Podporuje rodiče v jejich výchovných kompetencích, kdy žije rodina společně a řeší sladění výchovných přístupů, náročné období partnerského soužití a další událostí v životě vycházející z rozpadu rodičovského páru.

Cíle a aktivity projektu

Cílem projektu je podpora komplexních služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Služby mají posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, v jejich výchově a při slaďování práce a rodiny, a napomáhat při předcházení rizikových situací v rodině, případně tyto situace pomoci řešit v rodině. Podpora rodin má „mnohovrstvou“ podobu. První vrstva a oblast pomoci v oblasti prevence při práci s rodinami se zaměřuje na základní pilíře vztahu a partnerských dovedností, a to práce s postoji, porozumění potřebám vlastním a partnerovým (případně scénářům, které si do nové rodiny a partnerství přenášíme z původní rodiny či předchozích vztahů), komunikace, dovednosti naslouchání, vytváření rodinných rituálů. Druhou vrstvu pomoci vnímáme jako krizovou. Je zaměřena na předcházení či řešení konfliktů, práci s křivdou a nepochopením, porozumění procesu odpuštění a posílení proaktivních přístupů v práci s krizí, vytváření a upevňování copingových strategií při zvládání zátěže a stresu, práci s emocemi a orientaci ve fázích vývoje vztahu. Třetí vrstva pomoci párům a rodinám spočívá v tzv. havarijní vztahové údržbě. Po narušení partnerského vztahu dochází k hádkám, konfliktům a prohlubování nesouladu v partnerských a rodičovských rolích, případně spory přerostou v odcizení a odpojení, kdy partneři směřují k rozchodu.

Máte-li zájem o zapojení v projektu Včas a akorát, kontaktujte nás.

Projekt Včas a akorát 2023 je finančně podpořen z dotačního programu MPSV Rodina a dále z rozpočtů Jihomoravského kraje, měst Hodonín, Kyjov, Uherský Brod, Veselí nad Moravou, Uherské Hradiště a obce Vracov.

uherske-hradiste-logo
vracov-logo
Vracov

Činnost ESPEDIENTE, z.s. v roce 2023 je dále finančně podpořena z rozpočtu Olomouckého kraje a z rozpočtů měst/obcí Blatnice pod sv. Antonínkem, Hroznová Lhota, Jeseník, Mikulovice, Velká nad Veličkou, Uherský Ostroh a Zlín.

zlin-logo
uhersky-ostroh-logo
blatnice-pod-sv-antoninkem
Blatnice pod sv. Antonínkem
hroznova-lhota-logo
Hroznová Lhota
mikulovice-logo
Mikulovice
velka-nad-velickou-logo
Velká nad Veličkou

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na preventivní aktivity v oblasti výchovy k partnerství, vztahové údržby v průběhu manželství, podpory rodičovských kompetencí, případně na prevenci či řešení výchovných problémů a rizikového chování dětí. Inovativní aktivitou projektu je nestigmatizující včasná detekce ohrožených dětí ve školním prostředí, na niž navazuje odborná podpora rodin.

Cíle a aktivity projektu

Partnerům, manželům a rodičům, případně lidem s potřebou optimalizace mezigeneračních vztahů nabízíme vztahové, výchovné a odborné poradenství. V případě, že z poradenství vyplyne terapeutická potřeba podpory rodiny, je k dispozici psycholog či terapeut pro krátkodobou odbornou pomoc.

Smyslem projektu je též včasná detekce dětí ohrožených rizikovým chováním přímo ve školách, tj. nestigmatizujícím způsobem prostřednictvím unikátního nástroje Socioklima. Prostřednictvím obrázkových dotazníků vystihujících obvyklé situace dětí ve vrstevnických vztazích lze velmi brzy zachytit signály jak silných stránek jedince, tak jemné signály a faktory predikující potenciální ohrožení dítěte. Výsledky on-line diagnostiky obsahují doporučení pro práci s jedincem a se skupinou, včetně zapojení rodičů, spolupráce rodiny a školy. 

Další aktivitou je podpora rodin prostřednictvím on-line edukace rodičů a dětí, vč. její propagace u cílové skupiny. Nabízíme dva programy: Dovednosti pro život (určeno mládeži ve věku 15–18 let) a Edukace v rozvodové problematice (určeno rodičům v rozvodové situaci).

Součástí projektu je také osvětová kampaň s mottem Nejste v tom sami. Bude zaměřena na podporu teenagerů při rozvodu/rozchodu rodičů a apel na vyhledání pomoci.

Výstupy projektu

Ke stažení

Máte-li zájem o zapojení v projektu Včas a akorát, kontaktujte nás.

Aktivity projektu Včas a akorát jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Projekt Včas a akorát podpořil Jihomoravský kraj.

Projekt Včas a akorát byl finančně podpořen městy Hodonín a Uherský Brod.

Anotace a cíle projektu

Cílem projektu je podpora partnerů v dlouhodobém setrvání jejich svazku a rodičů v jejich rodičovských kompetencích, obojí s cílem udržení funkčnosti a celistvosti rodiny (a snížení tak v současné době značně vysoké rozvodovosti).

Vycházíme ze zkušenosti se stovkami a tisíci rodičů, kteří prochází rozvodem (Mgr. Mikulková v této oblasti pracuje již více než 20 let), že řada párů, manželů řeší své problémy rozvodem. Otcové a matky v současné době příliš nebojují za udržení manželství ve prospěch svých dětí, nepracují na obnově a udržení manželského vztahu. Podle statistik ČSÚ se 22 % rozvodů odehraje do 5–9 let trvání manželství a 17 % do 0–4 let trvání manželství. Ve více než 60 % těchto manželství již figurují malé děti. Dopad rozvodu na rozvoj dítěte tak v útlém věku je obrovský. Cílem projektu je tedy podpora posílení odhodlání setrvat v manželství, naučit se společně řešit překážky, které se v každém manželství vyskytnou, podpořit rodiče ve vědomí, co s dětmi dělá rozpad rodiny, ztráta jednoho z rodičů, vzájemné boje mezi rodiči.

Partnerům a rodičům budeme nabízet odborné poradenství, metodou tzv. family coachingu. V případě, že z poradenství vyplyne terapeutická potřeba podpory rodiny, nabídneme rodinám stabilizaci za pomoci psychoterapeuta.

Další aktivitou projektu je příprava a realizace on-line edukace rodičů a dětí, vč. její propagace u cílové skupiny. Budou zpracovány dva programy: Dovednosti pro život (určeno mládeži ve věku 15–18 let) a Edukace v rozvodové problematice (určeno rodičům v rozvodové situaci).

Součástí aktivit je také osvětová kampaň na podporu rodičovství s názvem Aby bylo doma dobře (všem). Kampaň bude realizována prostřednictvím série videí, jež budou společně s blogy, komentáři a diskuzí zveřejňovány na sociálních sítích, youtube apod. Kampaň bude doplněna o edukační newsletter, jež bude pravidelně vydáván a bude obsahovat odborné články a příspěvky týkající se rodiny.

Infografika projektu ke stažení

Máte-li zájem o zapojení v projektu Včas a akorát, kontaktujte nás.

Aktivity projektu Včas a akorát jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Projekt Včas a akorát podpořil Olomoucký kraj.

Anotace a cíle projektu

Cílem projektu je podpora partnerů v dlouhodobém setrvání jejich svazku a rodičů v jejich rodičovských kompetencích, obojí s cílem udržení funkčnosti a celistvosti rodiny (a snížení tak v současné době značně vysoké rozvodovosti).

Vycházíme ze zkušenosti se stovkami a tisíci rodičů, kteří prochází rozvodem (Mgr. Mikulková v této oblasti pracuje již 20 let), že řada párů, manželů řeší své problémy rozvodem. Otcové a matky v současné době příliš nebojují za udržení manželství ve prospěch svých dětí, nepracují na obnově a udržení manželského vztahu. Podle statistik ČSÚ se 22 % rozvodů odehraje do 5–9 let trvání manželství a 17 % do 0–4 let trvání manželství. Ve více než 60 % těchto manželství již figurují malé děti. Dopad rozvodu na rozvoj dítěte tak v útlém věku je obrovský. Cílem projektu je tedy podpora posílení odhodlání setrvat v manželství, naučit se společně řešit překážky, které se v každém manželství vyskytnou, podpořit rodiče ve vědomí, co s dětmi dělá rozpad rodiny, ztráta jednoho z rodičů, vzájemné boje mezi rodiči.

Partnerům a rodičům budeme nabízet odborné poradenství, metodou tzv. family coachingu. V případě, že z poradenství vyplyne terapeutická potřeba podpory rodiny, nabídneme rodinám stabilizaci za pomoci psychoterapeuta.

Součástí aktivit je také osvětová kampaň na podporu rodičovství s názvem Aby bylo doma dobře (všem). Kampaň bude realizována prostřednictvím série videí, jež budou společně s blogy, komentáři a diskuzí zveřejňovány na sociálních sítích, youtube apod. Kampaň bude doplněna o edukační newsletter, jež bude pravidelně vydáván a bude obsahovat odborné články a příspěvky týkající se rodiny.

Z prostředků Olomouckého kraje bude Espediente z.s. realizovat besedy pro rodiče a děti a autorská čtení. Tato aktivita probíhala již v roce 2017–2019 a shledala se s velkým zájmem ze strany účastníků. Jedná se o dvouhodinové besedy a autorská čtení včetně diskuze s účastníky.

Oblíbená témata besed jsou Jak mluvit, aby děti poslouchaly, Škola? V pohodě!, Jak nenaštvat svého puberťáka, Humor a lehkost ve výchově apod. Jedná se o témata zaměřená na rodičovské kompetence. Mgr. Milena Mikulková je autorkou knih Hlavu vzhůru rodiče!Hlavu vzhůru chlap(c)i a Hlavu mírně vzhůru, ženy!.

Infografika projektu ke stažení

Máte-li zájem o zapojení v projektu Včas a akorát, kontaktujte nás.

Aktivity projektu Včas a akorát jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Projekt Včas a akorát podpořil Olomoucký kraj.

Děkujeme za podporu

cinnost-espediente-podporuji-2024