Projekty, které právě realizujeme

reg.č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011461

Doba realizace: 1. 1. 2020–30. 6. 2021

Cílem projektu je vytvořit a pilotně ověřit metodu sociálně pedagogické práce s rodinou v oblasti školství se zaměřením na včasnou detekci ohrožených dětí. Bude vytvořen a pilotně ověřován on-line diagnostický nástroj k identifikaci faktorů školní neúspěšnosti dětí, zejména v souvislosti s jejich osobnostními rysy, zapojením ve vrstevnické skupině, podmínkami výchovně – vzdělávacího procesu a rodinným prostředím.

Spolupracujícím rodinám a dětem bude na základě výsledků šetření bude bezplatně poskytnuta odborná péče formou edukace a multidisciplinární spolupráce. Pedagogům bude zajištěno vzdělávání v problematice včasné detekce rizikových protektivních faktorů ve vývoji dítěte a vrstevnické skupiny. 

Pro ověření přínosu vytvořeného diagnostického nástroje bude probíhat formativní evaluace. Výstupem projektu je Metodika práce s diagnostickým nástrojem, jejíž přílohou je komunikační strategie a strategie procesu přechodové fáze a Závěrečná evaluační zpráva.

Infografika projektu

Informace o realizaci projektu >>>

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015160

Doba realizace: 1. 5. 2020–30. 4. 2022

Projekt se zaměřuje na rozšíření odborných kompetencí pracovníků a na mapování a standardizaci procesů a metod práce s rodinou v rozvodové/rozchodové situaci poskytovaných pracovníky organizace ESPEDIENTE, z.s. Významnou aktivitou je tvorba indexu efektivity sociální práce, jejímž cílem je měření vynaložených prostředků (personálních, organizačních, procesních a metod práce) v kontextu sociální práce s klientem. Projektem dojde ke zvýšení kvality sociální práce poskytované sociálními pracovníky a současně k zajištění modelu efektivní míry podpory klienta. 

Metodika bude průběžně pilotována a evaluována. Výsledky evaluace budou popsány v evaluační zprávě. Sérií školení a pravidelné metodické podpory budou podpořeni 2 sociální pracovníci.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Projekty, které jsme úspěšně ukončili

Anotace projektu

Projekt se zaměřuje na preventivní péči o děti, které aktuálně zažívají nebo v minulosti zažily rozvod/rozchod rodičů. V České republice má za sebou zkušenost rozvodu manželství rodičů dle statistik Českého statistického úřadu od roku 2000 do pololetí roku 2016 okolo 200 000 dětí. Žel, toto není konečné číslo. Nezahrnuje děti, jejichž rodiče žili v nesezdaném soužití. Odhaduje se, že se jedná o dalších 150 0000–200 000 nezletilých dětí.
Záměrem komplexní práce s rodinami je předcházení případným problémům, které se často dostaví jako důsledek nezpracované rozvodové v rodině. Postup je definován potřebami jednotlivých podpořených rodin. Aktivity zahrnují jak práci s dětmi, tak s rodiči, případně, s dalšími zainteresovanými subjekty (škola, OSPOD, aj.).

Cíle a aktivity projektu

Cílem projektu je realizovat již vytvořený komplexní program pro rodiny s dětmi prožívající rozchod/rozvod rodičů a prostřednictvím kampaně vést rodiče k edukaci řešení porozvodové situace, k mediaci, resp. smírčímu jednání ve prospěch dítěte v rozvodové situaci.
Komplexní program je určen pro přibližně 80 rodin především z Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje, kterým prostřednictvím aktivit bude nabídnuta pomoc při řešení obtížných životních situací spojených s rozvodem, nastavením nových rolí v rodině, změnám v nastavení péče o dítě, znovunalezení vlastních hodnot a vlastní stabilizaci. To vše bude uskutečněno prostřednictvím poradenství, mediace, přípravou k asistovanému kontaktu, edukace a provázení rodin krizí včetně terapeutické činnosti s rodiči i dětmi a zajišťování slyšení potřeb a přání dítěte. Dále žadatel doplňuje program o realizaci multidisciplinárních týmů, které dokážou efektivně řešit multifaktoriální problémy zapojených rodin. Zásadním přínosem projektu pro cílovou skupinu je možnost individuálního nastavení aktivit pro každou rodinu dle jejich vlastních potřeb.

Infografika projektu ke stažení

Leták projektu ke stažení

Máte-li zájem o zapojení v projektu Jistota v nejistotě, kontaktujte nás.

 
 
 
 
Aktivity projektu Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.
Projekt Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát podpořil Olomoucký kraj.
Projekt Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát byl finančně podpořen městem Uherský Brod
Projekt Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát byl finančně podpořen městy Hodonín, Kyjov, Jeseník.
Činnost organizace je finančně podporována městem Kyjovem.
Děkujeme i dalším firemním, soukromým dárcům a podporovatelům.

Anotace projektu

Projekt se zaměřuje na preventivní péči o děti, které aktuálně zažívají nebo v minulosti zažily rozvod/rozchod rodičů. V České republice má za sebou zkušenost rozvodu manželství rodičů dle statistik Českého statistického úřadu od roku 2000 do pololetí roku 2016 okolo 200 000 dětí. Žel, toto není konečné číslo. Nezahrnuje děti, jejichž rodiče žili v nesezdaném soužití. Odhaduje se, že se jedná o dalších 150 0000–200 000 nezletilých dětí.
Záměrem komplexní práce s rodinami je předcházení případným problémům, které se často dostaví jako důsledek nezpracované rozvodové v rodině. Postup je definován potřebami jednotlivých podpořených rodin. Aktivity zahrnují jak práci s dětmi, tak s rodiči, případně, s dalšími zainteresovanými subjekty (škola, OSPOD, aj.).

Cíle a aktivity projektu

Cílem projektu je realizovat již vytvořený komplexní program pro rodiny s dětmi prožívající rozchod/rozvod rodičů a prostřednictvím kampaně vést rodiče k edukaci řešení porozvodové situace, k mediaci, resp. smírčímu jednání ve prospěch dítěte v rozvodové situaci.

Komplexní program je určen pro přibližně 45 rodin, kterým prostřednictvím aktivit bude nabídnuta pomoc při řešení obtížných životních situací spojených s rozvodem, nastavením nových rolí v rodině, změnám v nastavení péče o dítě, znovunalezení vlastních hodnot a vlastní stabilizaci. To vše bude uskutečněno prostřednictvím poradenství, mediace, přípravou k asistovanému kontaktu, edukace a provázení rodin krizí včetně terapeutické činnosti s rodiči i dětmi. Nově v roce 2020 budeme zajišťovat slyšení potřeb a přání dítěte. Dále žadatel doplňuje program o realizaci multidisciplinárních týmů, které dokáží efektivně řešit multifaktoriální problémy zapojených rodin. Zásadním přínosem projektu pro CS je možnost individuálního nastavení aktivit pro každou rodinu dle jejich vlastních potřeb.

Infografika projektu ke stažení

Leták projektu ke stažení

Máte-li zájem o zapojení v projektu Jistota v nejistotě, kontaktujte nás.

 
 
 
 
 
 
 
Aktivity projektu Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.
Projekt Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát podpořil Olomoucký kraj.
Projekt Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát byl finančně podpořen městem Uherský Brod
Projekt Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát byl finančně podpořen městy Hodonín, Kyjov, Jeseník.
Činnost organizace je finančně podporována městem Kyjovem.
Děkujeme i dalším firemním, soukromým dárcům a podporovatelům.

Anotace a cíle projektu

Cílem projektu je podpora partnerů v dlouhodobém setrvání jejich svazku a rodičů v jejich rodičovských kompetencích, obojí s cílem udržení funkčnosti a celistvosti rodiny (a snížení tak v současné době značně vysoké rozvodovosti).

Vycházíme ze zkušenosti se stovkami a tisíci rodičů, kteří prochází rozvodem (Mgr. Mikulková v této oblasti pracuje již více než 20 let), že řada párů, manželů řeší své problémy rozvodem. Otcové a matky v současné době příliš nebojují za udržení manželství ve prospěch svých dětí, nepracují na obnově a udržení manželského vztahu. Podle statistik ČSÚ se 22 % rozvodů odehraje do 5–9 let trvání manželství a 17 % do 0–4 let trvání manželství. Ve více než 60 % těchto manželství již figurují malé děti. Dopad rozvodu na rozvoj dítěte tak v útlém věku je obrovský. Cílem projektu je tedy podpora posílení odhodlání setrvat v manželství, naučit se společně řešit překážky, které se v každém manželství vyskytnou, podpořit rodiče ve vědomí, co s dětmi dělá rozpad rodiny, ztráta jednoho z rodičů, vzájemné boje mezi rodiči.

Partnerům a rodičům budeme nabízet odborné poradenství, metodou tzv. family coachingu. V případě, že z poradenství vyplyne terapeutická potřeba podpory rodiny, nabídneme rodinám stabilizaci za pomoci psychoterapeuta.

Další aktivitou projektu je příprava a realizace on-line edukace rodičů a dětí, vč. její propagace u cílové skupiny. Budou zpracovány dva programy: Dovednosti pro život (určeno mládeži ve věku 15–18 let) a Edukace v rozvodové problematice (určeno rodičům v rozvodové situaci).

Součástí aktivit je také osvětová kampaň na podporu rodičovství s názvem Aby bylo doma dobře (všem). Kampaň bude realizována prostřednictvím série videí, jež budou společně s blogy, komentáři a diskuzí zveřejňovány na sociálních sítích, youtube apod. Kampaň bude doplněna o edukační newsletter, jež bude pravidelně vydáván a bude obsahovat odborné články a příspěvky týkající se rodiny.

Infografika projektu ke stažení

Máte-li zájem o zapojení v projektu Včas a akorát, kontaktujte nás.

Aktivity projektu Včas a akorát jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Projekt Včas a akorát podpořil Olomoucký kraj.

Anotace a cíle projektu

Cílem projektu je podpora partnerů v dlouhodobém setrvání jejich svazku a rodičů v jejich rodičovských kompetencích, obojí s cílem udržení funkčnosti a celistvosti rodiny (a snížení tak v současné době značně vysoké rozvodovosti).

Vycházíme ze zkušenosti se stovkami a tisíci rodičů, kteří prochází rozvodem (Mgr. Mikulková v této oblasti pracuje již 20 let), že řada párů, manželů řeší své problémy rozvodem. Otcové a matky v současné době příliš nebojují za udržení manželství ve prospěch svých dětí, nepracují na obnově a udržení manželského vztahu. Podle statistik ČSÚ se 22 % rozvodů odehraje do 5–9 let trvání manželství a 17 % do 0–4 let trvání manželství. Ve více než 60 % těchto manželství již figurují malé děti. Dopad rozvodu na rozvoj dítěte tak v útlém věku je obrovský. Cílem projektu je tedy podpora posílení odhodlání setrvat v manželství, naučit se společně řešit překážky, které se v každém manželství vyskytnou, podpořit rodiče ve vědomí, co s dětmi dělá rozpad rodiny, ztráta jednoho z rodičů, vzájemné boje mezi rodiči.

Partnerům a rodičům budeme nabízet odborné poradenství, metodou tzv. family coachingu. V případě, že z poradenství vyplyne terapeutická potřeba podpory rodiny, nabídneme rodinám stabilizaci za pomoci psychoterapeuta.

Součástí aktivit je také osvětová kampaň na podporu rodičovství s názvem Aby bylo doma dobře (všem). Kampaň bude realizována prostřednictvím série videí, jež budou společně s blogy, komentáři a diskuzí zveřejňovány na sociálních sítích, youtube apod. Kampaň bude doplněna o edukační newsletter, jež bude pravidelně vydáván a bude obsahovat odborné články a příspěvky týkající se rodiny.

Z prostředků Olomouckého kraje bude Espediente z.s. realizovat besedy pro rodiče a děti a autorská čtení. Tato aktivita probíhala již v roce 2017–2019 a shledala se s velkým zájmem ze strany účastníků. Jedná se o dvouhodinové besedy a autorská čtení včetně diskuze s účastníky.

Oblíbená témata besed jsou Jak mluvit, aby děti poslouchaly, Škola? V pohodě!, Jak nenaštvat svého puberťáka, Humor a lehkost ve výchově apod. Jedná se o témata zaměřená na rodičovské kompetence. Mgr. Milena Mikulková je autorkou knih Hlavu vzhůru rodiče!Hlavu vzhůru chlap(c)i a Hlavu mírně vzhůru, ženy!.

Infografika projektu ke stažení

Máte-li zájem o zapojení v projektu Včas a akorát, kontaktujte nás.

 

 

 

 

 

Aktivity projektu Včas a akorát jsou podpořeny z dotačního programu Rodina.

Projekt Včas a akorát podpořil Olomoucký kraj.

reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015160

Doba realizace: 1. 5. 2020–30. 4. 2022

Projekt se zaměřuje na rozšíření odborných kompetencí pracovníků a na mapování a standardizaci procesů a metod práce s rodinou v rozvodové/rozchodové situaci poskytovaných pracovníky organizace ESPEDIENTE, z.s. Významnou aktivitou je tvorba indexu efektivity sociální práce, jejímž cílem je měření vynaložených prostředků (personálních, organizačních, procesních a metod práce) v kontextu sociální práce s klientem. Projektem dojde ke zvýšení kvality sociální práce poskytované sociálními pracovníky a současně k zajištění modelu efektivní míry podpory klienta. 

Metodika bude průběžně pilotována a evaluována. Výsledky evaluace budou popsány v evaluační zprávě. Sérií školení a pravidelné metodické podpory budou podpořeni 2 sociální pracovníci.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Na pracovišti Espediente z.s. jsou v tomto roce 2020 realizovány tři projekty POVEZ II.

Jeden je zaměřený na základy personalistiky a na schopnost organizace si zajistit personální služby z vlastních zdrojů.

Druhý projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců v oblasti propagace, využívání sociálních sítí a zvýšení kompetencí při administraci a marketingu.

Třetí projekt je zaměřený na rozvoj jazykových znalostí a dovedností v anglickém jazyce.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Anotace projektu

Projekt se zaměřuje na preventivní péči o děti, které aktuálně zažívají nebo v minulosti zažily rozvod/rozchod rodičů. V České republice má za sebou zkušenost rozvodu manželství rodičů dle statistik Českého statistického úřadu od roku 2000 do pololetí roku 2016 okolo 200 000 dětí. Žel, toto není konečné číslo. Nezahrnuje děti, jejichž rodiče žili v nesezdaném soužití. Odhaduje se, že se jedná o dalších 150 0000 – 200 000 nezletilých dětí.

Záměrem komplexní práce s rodinami je předcházení případným problémům, které se často dostaví jako důsledek nezpracované rozvodové v rodině. Postup je definován potřebami jednotlivých podpořených rodin. Aktivity zahrnují jak práci s dětmi, tak s rodiči, případně, s dalšími zainteresovanými subjekty (škola, OSPOD, aj.).

Cíle a aktivity projektu

Cílem projektu je realizovat již vytvořený komplexní program pro rodiny s dětmi prožívající rozchod/rozvod rodičů a prostřednictvím kampaně vést rodiče k edukaci řešení porozvodové situace, k mediaci, resp. smírčímu jednání ve prospěch dítěte v rozvodové situaci. To vše realizované v roce 2018.

Komplexní program je určen pro přibližně 35 rodin, kterým prostřednictvím aktivit bude nabídnuta pomoc při řešení obtížných životních situací spojených s rozvodem, nastavením nových rolí v rodině, změnám v nastavení péče o dítě, znovunalezení vlastních hodnot a vlastní stabilizaci. To vše bude uskutečněno prostřednictvím poradenství, mediace, asistovaného kontaktu, edukace a provázení rodin krizí včetně individuální či skupinové práce s dětmi. Dále žadatel doplňuje program o realizaci multidisciplinárních týmů, které dokáží efektivně řešit multifaktoriální problémy zapojených rodin. Zásadním přínosem projektu pro CS je možnost individuálního nastavení aktivit pro každou rodinu dle jejich vlastních potřeb.

Cílem kampaně je podpořit rozvádějící se/rozcházející se rodiče k mediaci (dohodě, smírčímu jednání), k mimosoudním dohodám a převzetí zodpovědnosti za porozvodové uspořádání rodiny. To vše s důrazem na zachování práv a potřeb dítěte.

Z prostředků Olomouckého kraje bude Espediente z.s. realizovat besedy pro rodiče a děti, klienty lázní Jeseník. Tato aktivita probíhala již v roce 2017 a shledala se s velkým zájmem ze strany klientů lázní a současně lázně samotné vyjádřili podporu této činnosti. Jedná se o dvouhodinové besedy a autorská čtení včetně diskuze s účastníky.

Oblíbená témata besed jsou Jak mluvit, aby děti poslouchaly, Škola? V pohodě!, Jak nenaštvat svého puberťáka, Humor a lehkost ve výchově apod. Jedná se o témata zaměřená na rodičovské kompetence. Dále proběhnou tři autorská čtení. Metodička projektu (Mgr. Milena Mikulková) je autorkou knih, Hlavu vzhůru rodiče!,Hlavu vzhůru chlap(c)i.

Leták projektu ke stažení: 20182019

Máte-li zájem o zapojení v projektu Jistota v nejistotě, kontaktujte nás.

 
 
 
 
 
Projekt Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát byl finančně podpořen městem Uherský Brod.

Anotace projektu

Projekt se zaměřuje na preventivní péči o děti, které aktuálně zažívají nebo v minulosti zažily rozvod/rozchod rodičů. V České republice má za sebou zkušenost rozvodu manželství rodičů dle statistik Českého statistického úřadu od roku 2000 do pololetí roku 2016 okolo 200 000 dětí. Žel, toto není konečné číslo. Nezahrnuje děti, jejichž rodiče žili v nesezdaném soužití. Odhaduje se, že se jedná o dalších 150 0000 – 200 000 nezletilých dětí.

Záměrem komplexní práce s rodinami je předcházení případným problémům, které se často dostaví jako důsledek nezpracované rozvodové v rodině. Postup je definován potřebami jednotlivých podpořených rodin. Aktivity zahrnují jak práci s dětmi, tak s rodiči, případně, s dalšími zainteresovanými subjekty (škola, OSPOD, aj.).

Cíle a aktivity projektu

Cílem projektu je VČAS A PREVENTIVNĚ doprovázet děti i jejich rodiče v nové rodinné (po)rozvodové situaci, zvládání zátěžových situací a adaptaci na nové životní uspořádání.

Leták projektu ke stažení

Máte-li zájem o zapojení v projektu Jistota v nejistotě, kontaktujte nás.

 
 
 
 
Děkujeme Nadaci Jistota za podporu projektu Jistota v nejistotě aneb Ztráty beze ztrát.

Děkujeme za podporu