Dítě úspěšné ve škole

ESPEDIENTE, z.s. se dlouhodobě zabývá poradenstvím rodinám, které se rozpadají či optimálně nefungují a možnostmi zmírnění negativních dopadů na jejich děti. Jsme si vědomi, že děti tráví velké množství času ve škole, kde se jejich (ne)pohoda odráží na školních výsledcích. Proto jsme se rozhodli vytvořit a pilotně ověřit metodu sociálně pedagogické práce s rodinou v oblasti školství se zaměřením na včasnou detekci ohrožených dětí. Náš cíl můžeme realizovat díky projektu Metoda multidisciplinární práce s dítětem ve školním prostřední s přesahem do rodiny, který jsme si zkráceně nazvali Dítě ve škole.

Spojili jsme síly s odborníky z výzkumného institutu INESAN, s.r.o. jsme vytvořili on-line diagnostický nástroj k identifikaci faktorů školní (ne)úspěšnosti dětí, zejména v souvislosti s jejich osobnostními rysy, zapojením ve vrstevnické skupině, podmínkami výchovně – vzdělávacího procesu a rodinným prostředím. Vše nyní pilotně ověřujeme a vyhodnocujeme.

Nástroj má přispět k včasné interpretaci signálů, které žák vysílá. Výjimečnost projektu je především v tom, že souzní se současným trendem prevence na školách, která je pojímána komplexně.

Zaměřuje se tak na mapování sociálního klimatu třídy, kvalitu vztahů mezi žáky navzájem i mezi žáky a učiteli. Komplexní nástroj dokáže nejen včas odhalit potenciální problémy dítěte, ale přináší i řešení následné péče. Do projektu jsou zapojeni speciálně proškolení pedagogové, rodiče dětí, sociální pracovník, psycholog a metodik. Jedná se o multidisciplinární spolupráci všech jednotek zasahujících do života dítěte během školní docházky.

Současně je našimi odborníky zpracovávána metodika práce s diagnostickým nástrojem, jejíž přílohou je komunikační strategie a strategie procesu přechodové fáze a Závěrečná evaluační zpráva.

Připravili jsme pro vás

Infografika
Dítě úspěšné ve škole

Myšlenková mapa
Dítě a školní (ne)úspěšnost

Metodika
Včasná detekce ohrožených dětí ve školním prostředí

Brožura Ostrovy života
Rozhodovací mapy pro učitele, rodiče a děti

Vzdělávání pedagogů - materiál pro účastníky

Vzdělávání pedagogů - prezentace

Kulaté stoly - prezentace

Článek v časopise Rodina a škola, 8/2021

Články o projektu Dítě ve škole

Tento projekt, reg. č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011461, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.