GDPR | Ochrana osobních údajů

Pro naplnění zákonných povinností, které jsou ESPEDIENTE, z.s., jakožto Správci vašich Osobních údajů uloženy, vám sdělujeme následující informace:

Vaše Osobní údaje shromažďujeme vždy jen v nezbytném rozsahu a k jejich zpracování přistupujeme korektně, zákonným a transparentním způsobem s  maximální odpovědností.

Zákonným důvodem Ochrany vašich osobních údajů je NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. 5. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Správcem vašich Osobních údajů je ESPEDIENTE z.s., IČO: 27032426 se sídlem Za Poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou, zapsaný ve Spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou L 11 762.

Kontaktní údaje Správce:

 1. Sociálně právní ochrana dětí (SPOD) – Osobní údaje a Citlivé Osobní údaje, které pro tuto činnost shromažďujeme:
  • Jméno, příjmení, titul rodičů
  • Bydliště
  • Datum a místo narození
  • E-mail, číslo telefonu
  • Rodinný stav
  • Počet dětí, jejich jméno, příjmení a rok narození
  • Anamnéza (údaje o životních událostech klienta, jeho rodiny)
 2. Vzdělávání – Osobní údaje, které pro tuto činnost shromažďujeme:
  • Akreditované vzdělávání – lektoři (a garanti):
   • Jméno, příjmení, titul lektora, případně garanta
   • Bydliště
   • Datum a místo narození
   • E-mail, číslo telefonu
   • Úplný profesní životopis
   • Doklady o vzdělání
  • Akreditované vzdělávání – účastníci:
   (online přihlášky prostřednictvím Google formuláře zasílané na adresu koordinator@espediente.cz):
   • Jméno, příjmení, titul účastníka
   • Datum a místo narození
   • E-mail, číslo telefonu
  • E-learning pro dospělé:
   • Jméno a příjemní účastníka
   • Datum narození
   • E-mail
   • Kraj, ve kterém účastník bydlí
   • Informaci, zda je rodina vedena na OSPOD
  • E-learning pro teenagery:
   • Jméno a příjemní účastníka
   • Věková skupina
   • Kraj, ve kterém účastník bydlí
   • Informaci, zda je rodina vedena na OSPOD
 3. Zaměstnávání zaměstnanců – Osobní údaje, které pro tuto činnost shromažďujeme:
   • Jméno, příjmení, titul zaměstnance
   • Datum narození
   • Rodné číslo
   • Číslo občanského průkazu
   • Bydliště
   • Číslo účtu
   • Zdravotní pojišťovna
 4. Mediace, poradenství, koučování v případě uzavření smlouvy o poskytnutí služeb – Osobní údaje, které pro tuto činnost shromažďujeme:
   • Jméno příjmení, titul
   • Bydliště
   • Ročník narození
   • E-mail, číslo telefonu
 5. Pobytové akce pro veřejnost – Osobní údaje, které pro tuto činnost shromažďujeme:
  (online přihlášky prostřednictvím Google formuláře zasílané na adresu: milena.mikulkova.63@gmail.com):
   • Jméno příjmení, titul
   • Bydliště
   • Ročník narození
   • E-mail, číslo telefonu
 6. Projekty a závěrečné zprávy k projektům a o činnosti – Osobní údaje, které pro tuto činnost shromažďujeme:
   • Jméno příjmení, titul metodika, případně koordinátora
   • Bydliště
   • Datum a místo narození
   • E-mail, číslo telefonu
   • Úplný profesní životopis
   • Aktuální zaměstnavatel
   • Doklady o vzdělání
 7. Osvětová činnost – Osobní údaje, které pro tuto činnost shromažďujeme:
   • Jméno, příjmení, titul
   • E-mail
 8. Kontaktní formulář na webu – osobní údaje, které shromažďuje pro možnost odpovědi:
   • Jméno
   • E-mail
   • Telefon
 1. Plnění zákonných povinností (činnost pro OSPOD a soudy, dále např. ve vztazích pracovněprávních).
 2. Plnění Smlouvy (např. Smlouvy o realizaci vzdělávacích aktivit, Průběžné a závěrečné zprávy k Projektům, Pracovní smlouvy, apod.), uzavřené mezi klientem (nebo zaměstnancem) na straně jedné a ESPEDIENTE z.s., (Správcem osobních údajů) na straně druhé, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost. Uzavřením smlouvy se rozumí rovněž vyplnění a odeslání elektronické přihlášky.
 3. Pro ochranu životně důležitých zájmů Subjektu Osobních údajů nebo jiné fyzické osoby
 4. Jiné důvody, pro které je vždy ke zpracování vašich Osobních údajů vyžádán Váš výslovný a předchozí, písemný souhlas.

Pokud není doba uložení Vašich Osobních údajů stanovena právním předpisem jinak, činí maximálně 10 let.

 1. Vaše Osobní údaje a citlivé osobní údaje z oblasti SPOD jsou předávány příslušnému Orgánu sociálně právní ochrany mládeže (OSPOD) a příslušnému soudu.
 2. Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny Zpracovatelům, s nimiž máme uzavřenou smlouvu o Zpracování Osobních údajů, v případě plnění zákonných povinností orgánům státní moci nebo jiným osobám, určeným zákonem.
 3. Vaše Osobní údaje jsou výjimečně zpřístupněny našim zaměstnancům, pokud je to nezbytné pro plnění jejich pracovních úkolů.
 4. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí ani mezinárodním organizacím.

Jako Subjekt údajů máte právo, abyste byl o shromažďování a zpracování Vašich Osobních údajů Správcem transparentně informován, máte právo na přístup k vašim Osobním údajům, na jejich opravu, na jejich výmaz („právo být zapomenut“), omezení zpracování, přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového orgánu a právo na informaci o zdroji vašich osobních údajů.

Pro ochranu Vašich Osobních údajů jsem v rámci své činnosti přijala soubor personálních, fyzických a technických opatření.

Veselí nad Moravou, dne 12. 3. 2021
Za ESPEDIENTE, z.s.  Mgr. Milena Mikulková