S klienty se věnujeme vztahové údržbě ve všech uvedených formách soužití (partnerství, manželství, rodičovství, mezigenerační soužití) v rodině s mottem:

“Co mohu udělat pro to, aby se ze soužití nestalo soužení.”

Vztahovou údržbu chápeme jako péči o vztah (mezi manželi – partnery, mezi rodiči a dětmi, mezi dětmi navzájem a v rámci mezigeneračních vztahů dospělých dětí s rodiči) ve třech rovinách:

  1. Vztahovou údržbu RUTINNÍ – kdy praktikujeme takové postoje a chování, někdy i nezáměrné, které vztahu prospívají. Nazýváme je vztahovými dobrozvyky.
  2. Druhá úroveň vztahové údržby je chápána jako KRIZOVÁ. Jedná se jak o porozumění dynamice fungování vztahu, potřebám stran, spouštěčům nevhodných vzorců chování, řešení konfliktů, procesu omluvy. Jedná se o cílenou a vědomou změnu, která směřuje k obnovení narušené rovnováhy a vztahu.
  3. Třetí rovinou pomoci je tzv. HAVARIJNÍ vztahová údržba. Jedná se o pomoc rodinám, kde došlo k výraznému narušení vztahů, důvěry, k nezodpovědnému chování dospělých nebo dětí a rodina se dostala do stavu nouze. Pomoc v této oblasti je zacílena na posílení tzv. copingových strategií – zvládání obtížné životní situace, zvýšení odolnosti, trénink zvládání emocí, komunikačních dovedností a vyjednávání a prevence násilí ve vztazích. Dojde-li k rozpadu partnerství, pak je součástí havarijní vztahové údržby důraz na zachování rodičovské odpovědnosti a jednání v zájmu dětí.

Klienti se mohou bezplatně zapojit do dvou oblastí programů práce s rodinou. V rámci projektu Včas a akorát, kde jsou žadatelem klienti a do projektu Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát, a ta se jedná o klienty, kteří vyhledají pomoc na základě přípisu soudu nebo OSPOD (orgánu sociálně právní ochrany dětí). Zde lze nabídnout krizovou intervenci či krátkodobou terapii dětí i dospělých.

Domluvit si konzultaci
osobně i online