• Rubriky příspěvkuAktuality / Blog

V tomto příspěvku jsem se zaměřila na využití diagnostických nástrojů metody SOCIOKLIMA v mé práci. 

Pracuji jako školní psycholožka na základní škole a jedna z mých hlavních náplní profese je práce se třídou, její diagnostika a následné intervenční programy. Naše škola se zapojila do projektu Včas a akorát organizace ESPEDIENTE, z.s., kdy jsme měli možnost využít bezplatně licenci k programu poskytnuté přímo společností SOCIOKLIMA, s.r.o. a konzultací anonymizovaných výsledků s odborným pracovníkem ESPEDIENTE, z.s.

Dovolím si zde představit program SOCIOKLIMA ze svého úhlu pohledu – jako dlouholetého praktika – školního psychologa. K dispozici je několik diagnostických nástrojů od testů a dotazníků, přes pozorování až po diagnostické hry.  Málokterý test či dotazník však můžete přímo použít i k zpětné vazbě. Metoda SOCIOKLIMA a její dotazník SOKL (Junior) mne zaujaly z několika důvodů:

  • Děti popisují chování spolužáka, nehodnotí, zda s ním chtějí kamarádit či ne a proč?
  • Děti popisují i vnímání sebe sama, jací by chtěli být a jací by nechtěli být – poodkryje nám to pohled žáka na sebe, jeho ideální i odmítané já a také tento pohled můžeme porovnat s tím, jak jej vnímají spolužáci.
  • Chování je rozděleno do 9 kategorií (kamarádské, nesmělé, nápadné, vlivné, agresivní, vyhýbavé, zbabělé, disciplinované a morální chování) – snadno lze identifikovat případnou oběť, agresora i jedince na pozici alfa (tedy možného přirozeného vůdce a tedy oporu pro učitele a žáky)
  • Test je obrázkový doplněný stručným popiskem – děti si velmi snadno představí, chování, které je popisováno.
  • Test je on-line a výsledky jsou zpracovány velmi rychle.
  • Výstupy (výsledky) jsou odstupňované – detailní výstupy jsou přístupné proškolenému expertovi, který je kompetentní k interpretaci výsledků, návrhů a případných doporučení ke změně.
  • S výstupy je možné dále pracovat – s celou třídou, prezentovat je rodičům jednotlivých žáků, učitelskému sboru a podporovat žáky ke změně chování.

Považuji za důležité s výsledky diagnostiky pracovat nejen s učiteli, ale i s žáky a popřípadě s jejich rodiči. Diagnostická metoda SOCIOKLIMA se opírá o popis chování – učí děti, ale i učitele vidět odděleně osobnost dítěte a jeho chování. Osobnost dítěte je dána především geneticky a výchovou, do školy přichází děti z větší části již s nějak uspořádanou osobností. S čím je však možné pracovat, je jejich chování. V rozvoji sociálních dovedností a sebevnímání vidím možnost jak zvládnout i začlenění dětí s nějakou odlišností. Pro označení grafických výstupů v podobě kruhových grafů si dovolím používat termín „ koláč“.

socioklima-kolac
Příklad výstupu Podrobná diagnostika třídy, kde jsou zpracovány adresné údaje týkající se výskytu chování žáků s počtem získaných voleb. Kromě těchto dat obsahuje každá kategorie popis projevů a doporučení pro další práci.

Případ z praxe

Výsledky obrázkového dotazníku, v tomto případě SOKL JUNIOR, vyjde na několika úrovních. Na obecné rovině vyjde Základní diagnostika třídy aneb „koláč chování celé třídy“, kde jsou zpracovány obecné informace o situaci ve třídě jak ji vnímají sami žáci.
Dalším důležitým výstupem j index sociálního začlenění, kde je patrné, do jaké míry a v jakých oblastech (přijetí, zapojení, bezpečí) je žák v dané skupině „doma“.

„Individuální koláč“ a žák a jeho rodiče

Osobní situací se žák i jeho rodiče mohou seznámit ve výstupu Karta žáka, kde je možnost porozumět cílům chování žáka podle jeho sebehodnocení, a zároveň jak ho vnímají jeho spolužáci. Tento výstup je potřebný při práci s žákem jednotlivcem ve spolupráci s rodiči pro podporu žáka v žádoucím chování a způsobu minimalizace chování, které jemu nebo jeho spolužákům neprospívá.

„Třídní koláč“ a třídní učitel

Rozbor s třídním učitelem považuji na stěžejní, on je ten, který dennodenně ve třídě působí. Zabývali jsme se chováním celé třídy, ale podívali jsme se i na koláče některých žáků, abychom mohli přemýšlet nad jejich rolí v třídním kolektivu a nad jejich motivací, která je vede k tomuto tipu chování.

„Třídní koláč“ a třída

„Třídní koláč“ jsem promítla celé třídě na tabuli. Společně jsme se bavili o tom, co které chování u nich ve třídě znamená, jak se konkrétně projevuje. Při práci se třídou je vždy přítomen třídní učitel. Promítnutý koláč jsem rozdělila na třetiny a ukázala jim, že je ve třídě něco, co funguje, ale pak jsem vyznačila chování, které ve třídě ubližuje. Žáci velmi dobře konkretizovali chování, které ve třídě nechtějí a přijali osobní závazky, co každý sám za sebe udělá.

V tomto stručném příspěvku, kde jsem se zaměřila na práci s výsledky diagnostiky SOKL Junior, jsem chtěla ukázat, jak konkrétně a neobviňujícím způsobem se dá nastavit spolupráce s dětmi i s rodiči na změně. Je možné využívat i další dotazníky této metody – dotazník PRVNÍ KROK, který mapuje názory a vztahy jak k vrstevníkům, tak k autoritám a umožňuje velmi včasné zachycení podpůrných, ale i rizikových faktorů aktuálního stavu a tendencí vývoje třídy. Je směřovaný zejména do období života třídy, kdy se žáci ještě navzájem neznají, ale za dobu své školní docházky jsou již vybaveni vlastními zkušenostmi, které se promítají do postojů a názorů.

SOCIOKLIMA diagnostikuje a současně dává do ruky nástroj k otevření komunikace a spolupráce. Nejen pro školního psychologa, ale i pro školu jako instituci, pomáhá vytvářet klima zaměřené na řešení.

Zapojení naší školy do projektu Včas a akorát ve spolupráci s ESPEDIENTE, z.s. přispělo většímu pochopení dynamiky třídy pro třídní učitele, otevřelo téma spolupráce sborovny na zklidnění třídy. Podpořilo zájem žáků o to, jak jsou vnímáni spolužáky a jak chtějí působit na druhé (8. třída). Výsledky potvrdily a nebo i odhalily vnímané oběti ve třídě a daly tak možnost řešit situace dřív, než se žák s touto pozicí identifikuje. Velmi jsem vítala možnost konzultace anonymizovaných výsledků s odborným pracovníkem Espediente, z.s. a v neposlední řadě nabídnout rodičům možnost podpory jejich rodičovských kompetencí a optimalizace výchovného působení.

Mgr. Lenka Rašticová

Autorka článku

Projekt Včas a akorát je podpořen z dotačního programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí, Jihomoravským krajem, městy Hodonín a Uherský Brod.