• Rubriky příspěvkuBlog

V případě, že se rodiče dětí rozhodnou, že jejich společné soužití již není možné, a to z jakýchkoliv důvodů, je nasnadě začít řešit praktické věci týkající se života jejich společných potomků.

V případě, že jde o rodinu, kde rodiče nebyli manželé, je situace z právního hlediska jednodušší. Rodiče se na podobě péče o děti mohou dohodnout tak, jak to bude dětem a jim samotným vyhovovat. Taková dohoda je zcela v zájmu dětí, což znamená, že rodiče spolu s dětmi na péči spolupracují. Orientují se dle potřeb dětí s ohledem na své pracovní povinnosti apod.

U rodičů, kteří jsou manželi, nastává zcela jiná situace. Před tím, než dojde k samotnému rozvodu manželství, musí rodiče podat návrh na úpravu rodičovské odpovědnosti k nezletilým dětem k místně příslušnému okresnímu soudu. Co to v praxi znamená? Představit soudu, který bude o úpravě rozhodovat, jak jste se, jako rodiče, na tomto uspořádání dohodli. Kde budou děti bydlet, jak často se budou vídat s nerezidentním (nepečujícím) rodičem, zda volíte variantu výhradní péče či střídavou nebo dokonce společnou péči, a také to jak vysoké bude výživné. Takový návrh si můžete sestavit zcela sami bez pomoci právníků. Na internetu je dostupná řada vzorů. Každý návrh ovšem musí obsahovat minimálně:

  • jména a příjmení dětí, jejich data narození, trvalé a případně i aktuální bydliště,
  • jména a příjmení rodičů, data narození, trvalé a případně i aktuální bydliště a ideálně také telefonický kontakt,
  • stručný popis života rodiny před rozchodem rodičů, popis aktuálního stavu, kdo o děti pečuje atd.,
  • majetkové poměry rodičů vzhledem ke stanovení výše výživného,
  • další skutečnosti důležité pro rozhodnutí soudu, např. vrcholové sportovní nasazení, hendikep dítěte aj.,
  • samotný návrh na to, jak by měl soud dle mínění rodičů rozhodnout,

Ke každému návrhu je nutné doložit kopie rodných listů dětí, kopii oddacího listu a dokumenty osvědčující majetkové poměry rodičů (výplatní pásky, nájemní smlouvy, smlouvy o pojištění atd.)

Takto sestavený návrh je třeba podat na podatelnu místně příslušného okresního soudu buďto písemně poštou, e-mailem (ideálně opatřeným elektronickým podpisem), datovou schránkou, případně jej podat osobně. Následně je návrh předán na opatrovnické oddělení soudu, kde je přidělen příslušnému soudnímu senátu.

Následuje ustanovení kolizního opatrovníka dítěte. Jde většinou o místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností, konkrétně oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). S rodiči potom po celou dobu soudního řízení pracuje jedna pracovnice OSPOD. Podstata kolizního opatrovníka spočívá v tom, že zastupuje oprávněné zájmy dítěte u soudu ve chvíli, kdy jej nemohou hájit sami rodiče. Mnohdy se ale stává, že OSPOD nepostupuje podle přání rodičů. A to ani nemůže, jelikož přání a zájmy rodičů mohou být v rozporu se zájmy dětí. Rodiče jsou v tomto případě povinni poskytnout maximální možnou součinnost soudu i OSPOD. Opačné jednání může být vyhodnoceno jako snížení rodičovských kompetencí.

Aktuálně převládá model práce s rodinou, při němž jsou rodiče zkompetentňováni k tomu, aby převzali plnou iniciativu a hlavně odpovědnost za proces úpravy práv a povinností ke svým dětem. V praxi to tedy znamená, že jsou pracovníky OSPOD nejen edukováni co znamená rodičovská odpovědnost, a jak ji uplatňovat, ale také k tomu, jak společnými silami řešit situace, které přináší běžný život tak, aby nebylo nutné zásahu OSPOD nebo dokonce soudu. Existuje samozřejmě i jisté procento případů, kdy taková snaha vyjde vniveč. V tom případě je nasnadě zvážit, jestli nejsou děti ohroženy jednáním svých rodičů.

Valná většina rodičů, ať už samostatně či s podporou odborných pracovníků, dokáže dojít ke shodě, která umožní jejich dětem vyrůstat v podporujícím a milujícím prostředí a v kontaktu s oběma rodiči.

Nedaří se vám dohodnout se po rozchodu na péči o děti nebo máte problém s návrhem na úpravu rodičovské odpovědnosti při rozvodu? Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám podáme pomocnou ruku.

Bc. Adéla Kneslová, DiS.