• Rubriky příspěvkuBlog

Výzkumy zaměřené na hodnotovou orientaci, téměř konzistentně ukazují, že nejdůležitější jsou pro nás vztahy. Mít stálého partnera/partnerku, mít děti. 

Tato dvě přání se objevují na na žebříčcích hodnotových orientací dlouhodobě na předních místech. Při rozpadu rodiny, vlivem rozvodu nebo rozchodu rodičů, je tak bezprostředně ohroženo to, co je nám nejdražší.

Rozpad rodiny představuje v naší kultuře druhou nejstresovější situaci hned po úmrtí blízké osoby. Když někdo blízký zemře, rodina se semkne, přirozeně je zapojena její širší sociální síť (příbuzní a přátelé), zdroje podpory a pomoci se doplňují nebo násobí. V případě rozpadu rodiny jde mnoho dějů protichůdnou cestou. Širší sociální síť se často odpojuje, příbuzní a přátelé neví, jak mají reagovat, jestli a jak do dění vstoupit, příp. se dělí na “její” a “jeho” tábory. Velmi často chybí efektivní zdroje podpory a pomoci a to jak pro dospělé, tak zejména pro dotčené děti.

Od roku 2015 se u nás začala šířit tzv. cochemská praxe. V roce 2016 zavedly tuto interdisciplinární spolupráci odborníků první dva soudy u nás. Šlo o know-how převzaté z Německa, česká praxe ukázala velmi zajímavé efekty této spolupráce a přinesla také další nové prvky v práci s rodinou v rozvodové situaci.

 • Včasné, snadno dostupné, jednotné a relevantní
 • informace pro rodiče i děti (edukace rodičů)
 • laskavé, ale důsledné vedení rodičů k převzetí jejich
 • rodičovské odpovědnosti
 • transparentní koordinovaný postup s jasnými principy
 • v přístupu k rodičům a dětem
 • důvěra v rodičovské kompetence a jejich posilování
 • přenechání odpovědnosti za rozhodnutí na kompetentních rodičích
 • vhodnější forma zapojení dětí do rozhodovacích procesů o jejich
 • budoucím životě
 • sociální pracovník (soudní tajemník) jako zaměstnanec soudu
 • rodičovský plán

Výše jsou popsány nejdůležitější výstupy zavádění a aplikování interdisciplinární spolupráce v opatrovnickém řízení ve věci určení poměrů dětí a nezletilých pro rozvodu.

Jejich aplikace nebo využití při spolupráci významně napomáhá k:

cochem infografiky METODIKY export-37
 • deeskalaci konfliktu mezi rodiči
 • snížení negativního dopadu rozvodu na děti
 • efektivnější a účelnější využívání služeb pomáhajících profesí
 • zvýšení důvěry rodičů v úřady státní moci – OSPOD a soud – označují proces jako férový a jsou ochotnější akceptovat soudní rozhodnutí či dodržovat dohodu s druhým rodičem
 • prodloužení životnosti rodičovských dohod (naučí se domlouvat a řešit své spory mimosoudně)

V současné době je v ČR více než 30 interdisciplinárních týmů při různých okresních soudech a zájem o zavedení tohoto postupu i podpora jeho etablování ze strany příslušných ministerstev roste. 

Více informací o cochemské praxi – interdisciplinární spolupráci: www.cochem.cz

Markéta Nováková