• Rubriky příspěvkuBlog

Tento školní rok byl pro mnoho dětí náročný. Izolovanost od spolužáků, pocity osamocení, úzkosti, ztráta jistoty a nároky na distanční výuku se promítly nejen do školních výsledků, ale zejména do psychiky dětí.

Výzkumné šetření, které provedlo ESPEDIENTE, z.s. ve spolupráci se školami, zachytilo bezprostřední reakce žáků spojené s návratem do škol, a také informace o tom, jak se jim v průběhu pandemie vedlo.

Omezené kontakty se spolužáky a učiteli

Významná část žáků zůstávala ve vzájemném mimoškolním kontaktu i během pandemie. Prostřednictvím mobilních telefonů či počítačů byly v alespoň občasném kontaktu přibližně dvě pětiny žáků. Je však patrný významně nižší podíl žáků, kteří byli během pandemie v osobním kontaktu. Celkově lze shrnout, že 12 % žáků nemělo kontakt se svými spolužáky ani prostřednictvím mobilního telefonu.

Intenzitu vzájemné interakce samotní žáci hodnotí jako nedostatečnou, tři čtvrtiny dotazovaných deklarují, že jim kontakt se spolužáky chyběl. Přibližně dvě pětiny dotazovaných (37 %) přitom uvádějí, že jim kontakty s ostatními velmi chyběly. Rovněž je patrné, že sociální kontakty chyběly ve větší míře žákům z nižších tříd (3.–4. třída).

Přímý kontakt s pedagogy chyběl přibližně dvěma třetinám zkoumaných žáků (64 %). Podobně jako v případě osobních kontaktů se spolužáky, i v tomto případě jsou ve větší míře zranitelní žáci z nižších ročníků (ze 3. a 4. tříd).

Pravidelný režim

Celkem 51 % žáků, tj. přibližně polovina, uvedlo, že jim během protiepidemických opatření chyběl pravidelný režim. Naproti tomu je patrné, že celkem 15 procentům zkoumaného vzorku žáků pravidelný režim rozhodně nechyběl. Z podrobnějšího vyhodnocení je přitom zjevné, že pravidelný režim postrádali především mladší žáci ze 3. a 4. tříd. Z podrobnějšího vyhodnocení se ukazuje, že průměrná míra spokojenosti se zvyšuje s délkou školní docházky.

Spokojenost s výukou na dálku

Ve skupině starších žáků (tj. v 7. a 8. třídách) je míra spokojenosti s distanční výukou nejvyšší, zatímco mezi žáky z nejnižších tříd (3. a 4.) je průměrná spokojenost nejnižší. S distanční výukou jsou nejvíce spokojeni pasivní žáci, kdy tři pětiny z nich uvedly, že jsou s distanční formou výuky spokojeni. Naproti tomu aktivní žáci jsou s touto formou výuky spokojeni v nejnižší míře – spokojenost vyjádřilo jen 30 % z nich.

Radost z návratu do školy

Větší radost z návratu do škol projevovali mladší žáci; z dat lze vypozorovat, jak radost z návratu do školy postupně klesá s věkem žáků. Nicméně i pro žáky 7. a 8. tříd platí, že se většina z nich do školy těšila.

Návrat dětí do škol

Jak mohou nyní pomoci rodiče svým dětem?

  • Při hodnocení vysvědčení zohledněte náročnou situaci, ve které se Vaše děti v tomto školním roce nacházely.
  • Během prázdnin se nesnažte s dětmi dohnat učivo, ale dopřejte jim odpočinek a  dostatek volnočasového vyžití a fyzické aktivity.
  • V souladu s aktuálními nařízeními vlády zajistěte dětem kontakt s vrstevníky.
  • Pokud se u Vašeho dítěte objevují přetrvávající somatické obtíže (bolest břicha, hlavy, nespavost, třes rukou…), nečekejte a obraťte se na odborníka (například školní psycholog, dětský psycholog, pomáhající neziskové organizace).

Když na řadu přijdou odborníci

Současná generace dětí zažila během svého relativně krátkého života mimořádné události-  pandemii a s ní související lockdown. Jak se tyto události podepisují na psychice dětí? Zvýšenou odolností? Zvýšenou úzkostností či něčím jiným? Je známo, že většina dětí má mimořádnou schopnost adaptability, přizpůsobivosti. Navzdory nestandardnímu školnímu roku našly mechanismy, jak zachovat a naplňovat potřebu vrstevnických kontaktů. V tomto směru jsou obdivuhodné. Přesto vnímáme, a výzkum to potvrdil, že nemalé procento žáků se ze sítě vztahů vytratilo, prohloubila se jejich izolace.

„Pro další školní rok máme připraven program práce s ‚revitalizací‘ sociálního klimatu školních tříd jako základního opatření pro obnovení fungujících podmínek psychosociálního prostředí, které škola pro žáky bezesporu znamená. Podporujeme děti i pedagogy, kterých se tato situace dotýká,“ doplňuje Mgr. Milena Mikulková, předsedkyně organizace ESPEDIENTE, z.s.

Na základě spolupráce organizace ESPEDIENTE, z.s., zabývající se prací s rodinami a dětmi, a výzkumného institutu INESAN, s.r.o. vznikl také online diagnostický nástroj, který má rozpoznat signály, které by mohly mít vliv na školní úspěšnost dítěte. Je určen žákům prvního stupně základních škol. Přečíst si o projektu více můžete tady.

Mgr. Katrin Stark